zaburzenia lękowe
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Terapii Nerwic
zaburzenia adaptacyjne
fobie
fobia szkolna

Oferta Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci I Młodzieży w Orzeszu.

1. Zespół Szkół Specjalnych  w celu wsparcia ucznia/pacjenta  podczas pobytu w Ośrodku Terapii Nerwic  realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w następującym zakresie:

 • Terapii pedagogicznej realizowanej  w zakresie niwelacji braków szkolnych, pomocy w uczeniu się,  z zastosowaniem metod korekcyjno-kompensacyjnych,
 • Terapii Logopedycznej w zakresie niwelacji wad wymowy oraz  terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii,
 • Pomocy psychologa szkolnego w zakresie adaptacji ucznia w nowym środowisku szkolnym, diagnozy braków szkolnych, wspierania słabych stron dziecka i rozwijania mocnych,
 • Socjoterapii zakresie niwelacji trudnych i zakłócających zachowań, kształtowania postaw prospołecznych .
 • Na zalecenie lekarza Ośrodka Terapii Nerwic prowadzona jest również gimnastyka korekcyjna w ramach zajęć z wychowania fizycznego

2. Szkoła realizuje program nauczania w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w oparciu o podstawę programową do kształcenia ogólnego.

 • Nauka przebiega w zespołach klasowych liczących średnio do 8 uczniów,
 • Zajęcia w szkole odbywają się w korelacji  z programem terapii Ośrodka Terapii Nerwic ( OTN)
 • W ramach zajęć szkolnych prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka zainteresowań dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka
 • W szkole realizowany jest język angielski i niemiecki
 • Uczeń może podczas pobytu w OTN przystąpić do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego-każdorazowo wymaga to ustaleń, ze szkołą macierzystą.

3. Szkoła realizuje również zajęcia w ramach zespołów pozalekcyjnych w formie grup wychowawczych, których oferta pracy przedstawia się następująco:

 • Pomoc w odrabianiu zadań lekcyjnych, niwelacja braków szkolnych,
 •  Zajęcia artystyczne
  • plastyczne
  • techniczne
  • muzyczne
  • teatralne
  • taneczne
 • Elementy pedagogiki zabawy
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
  • - wycieczki rowerowe i spacery po okolicy,
  • - gry zespołowe o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu w postaci gier i zabaw o charakterze konceptualnym i społecznym.
 • Szkoła zatrudnia kadrę pedagogiczną  posiadającą kwalifikacje w zakresie:
  • realizowanych w szkole podstawowej i gimnazjum przedmiotów,
  • pedagogiki leczniczej
  • terapii pedagogicznej
  • socjoterapii
  • oligofrenopedagogiki
  • metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej i rewalidacji
  • logopedii
  • gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapii
fobia społeczna
Tworzenie stron www, strony www: Data Quest | System CMS