Dostępność strony internetowej

Deklaracja dostępności

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (OTN Orzesze) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Monika Ferens, e-mail: kancelaria@otnorzesze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 221 56 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
OTN Orzesze powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, OTN Orzesze niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, OTN Orzesze może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy OTN Orzesze odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży posiada wystarczającą ilość miejsc parkingowych zarówno dla pracowników jak i pacjentów Ośrodka. Parking przy Ośrodku nie udostępnia specjalnych i oznakowanych miejsc parkingowych.

Do budynku Ośrodka prowadzi jedno wejście główne ze schodami bez podjazdu i bez platformy przyschodowej).

Na pierwsze piętro prowadzą schody (brak windy). Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.