Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 23 i art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
  • rodzicowi niepełnoletniego dziecka, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta:
  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub
  • osobie, która w  chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 • uprawnionym organom i podmiotom.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • na informatycznym nośniku danych w przypadku

pobiera się opłatę, której wysokość nie przekracza opartych na wskaźnikach określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 8/2024 z dnia 08.05.2024 r. aktualna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 15,08 zł (w tym VAT);
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej: 0,53 zł (w tym VAT);
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych: 3,02 zł (w tym VAT).

Zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych. Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej – w tym samym zakresie i w ten sam sposób – jest już odpłatne na ogólnych zasadach.