Kryteria przyjęcia na Oddział

Wymagana dokumentacja:

  • Skierowanie od lekarza pediatry, lekarza rodzinnego lub specjalisty (psychiatra, neurolog) wraz z rozpoznaniem wstępnym według ICD 10 (ważne 14 dni od daty wystawienia).
  • Opinia pedagoga szkolnego/przedszkolnego i/lub wychowawcy.
  • Wskazana opinia psychologiczna.
  • Historia przebiegu dotychczasowego leczenia dziecka.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność - nie jest wymogiem przyjęcia).
  • Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych.
  • Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego.

Dokumentację należy przesłać do sekretariatu pocztą lub na adres: s.medyczny@otnorzesze.pl

Ośrodek ma prawo do kwalifikacji pacjentów do leczenia w Oddziale lub odmowy przyjęcia.

Po rozpatrzeniu dokumentacji dziecka przez zespół kwalifikacyjny pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących lub powiadomiony o odmowie przyjęcia.

Przy przyjęciu pacjenta na oddział wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość: legitymacja szkolna/ paszport/dowód osobisty.

Realizujemy kontrakt z NFZ na leczenie pacjentów do 18 roku życia w systemie całodobowym.

Pobyt i terapia dziecka są bezpłatne.

Czas terapii jest uzależniony od jakości zaburzeń, postępów w leczeniu i możliwości adaptacyjnych dziecka i może trwać maksymalnie do 24 tygodni.

Program terapeutyczny nie obejmuje terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera).