Skierowanie

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni 
(Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535).

Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ustawy o świadczeniach (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027).

Podstawy przetwarzania danych Pacjentów

Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą (PWDL) w związku z prowadzeniem działalności leczniczej nie muszą uzyskiwać zgody Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.