Informacja dotycząca trwałości projektu „Szpital Domowy (SzD)”

nr RPSL.09.02.06-24-0678/17

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, 
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 
poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 28.09.2020 r. Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu deklaruje gotowość do kontynuacji przez okres 14 miesięcy usług w zakresie całodobowej opieki, porad lekarskich, psychologicznych i terapeutycznych osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Odpłatność za ww. usługi będzie wynosić 50 zł/h. 

Opieka 8 godzin. Minimum 5 dni.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. (32) 221 56 70, (32) 326 08 58

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu ul. Mikołowska 208

Projekt „Szpital Domowy (SzD)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.06-24-0678/17-00

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Cel projektu: zapewnienie całodobowej opieki, porad lekarskich, psychologicznych i terapeutycznych osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Podczas opieki sprawowanej przez „Szpital Domowy” rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego będą mogli udać się na urlop lub odpocząć od codziennych obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których niepełnosprawność powstała nie później niż do 18 r.ż. Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami województwa śląskiego.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie otrzymają Państwo pod nr tel. (32) 221 56 70, (32) 326 08 58 

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu ul. Mikołowska 208 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 28.09.2020

Biuro Projektu: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze

Wartość całkowita projektu: 1 086 688,16 zł
Dofinansowanie UE: 923 685,28 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 86 935,08 zł
Wkład własny: 76 068,20 zł