Informacja dotycząca trwałości projektu
„Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)”

nr RPSL.09.02.01-24-02C3/19

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 31.08.2022 r. Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu deklaruje gotowość do kontynuacji świadczeń zdrowotnych przez okres 12 miesięcy w zakresie diagnozy, leczenia i terapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (do 18 roku życia).

Odpłatność za ww. usługi będzie wynosić 300 zł/dzień.

Realizacja terapii od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00, przez okres minimum 12 tygodni.

Ilość miejsc: 12.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. (32) 221 56 70, (32) 326 08 58 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu ul. Mikołowska 208

Projekt „Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.01-24-02C3/19-00

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Cel projektu: diagnoza, leczenie i terapia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (do 18 roku życia).

Obszar realizacji projektu: województwo Śląskie – obszar Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, ze szczególnym uwzględnieniem Orzesza i gmin ościennych.

Leczymy: zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia somatyzacyjne.

W programie terapii przewidziane są psychoterapia grupowa i indywidualna, terapie zajęciowe, gry i zabawy ruchowe, muzykoterapia, relaksacja, dogoterapia i logopedia.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00

Więcej informacji na temat udziału w projekcie otrzymają Państwo pod nr tel. (32) 221 56 70, (32) 326 08 58

 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu ul. Mikołowska 208 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2020
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2022

Biuro Projektu: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze

Wartość całkowita projektu: 857 468,30 zł
Dofinansowanie UE: 728 848,05 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 68 597,47 zł
Wkład własny: 60 022,78 zł