Projekt „Terapia Domowa (TD)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Nr umowy: UDA-RPSL.09.02.01-24-02C4/19-00

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Cel projektu: zapewnienie całodobowej opieki, porad lekarskich, psychologicznych i terapeutycznych osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Podczas sprawowanej opieki rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego będą mogli udać się na urlop lub odpocząć od codziennych obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których niepełnosprawność powstała nie później niż do 18 r.ż. 

Obszar realizacji projektu: województwo Śląskie – obszar Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie otrzymają Państwo pod nr tel. (32) 221 56 70, (32) 326 08 58 

lub osobiście w siedzibie Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu ul. Mikołowska 208 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Termin realizacji:

  • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.06.2020
  • Termin zakończenia realizacji projektu: 31.05.2022

Biuro Projektu: Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze

Wartość całkowita projektu: 1 248 537,12 zł
Dofinansowanie UE: 1 061 256,55 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 99 882,97 zł
Wkład własny: 87 397,60 zł