Oferta Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci I Młodzieży w Orzeszu. 

 1. Zespół Szkół Specjalnych  w celu wsparcia ucznia/pacjenta  podczas pobytu w Ośrodku Terapii Nerwic  realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w następującym zakresie:
  • Terapii pedagogicznej realizowanej  w zakresie niwelacji braków szkolnych, pomocy w uczeniu się,  z zastosowaniem metod korekcyjno-kompensacyjnych, 
  • Terapii Logopedycznej w zakresie niwelacji wad wymowy oraz  terapii dysleksji, dysgrafii i dysortografii,
  • Pomocy psychologa szkolnego w zakresie adaptacji ucznia w nowym środowisku szkolnym, diagnozy braków szkolnych, wspierania słabych stron dziecka i rozwijania mocnych,
  • Socjoterapii zakresie niwelacji trudnych i zakłócających zachowań, kształtowania postaw prospołecznych.
  • Na zalecenie lekarza Ośrodka Terapii Nerwic prowadzona jest również gimnastyka korekcyjna w ramach zajęć z wychowania fizycznego.
 2. Szkoła realizuje program nauczania w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum w oparciu o podstawę programową do kształcenia ogólnego. 
  • Nauka przebiega w zespołach klasowych liczących średnio do 8 uczniów,
  • Zajęcia w szkole odbywają się w korelacji  z programem terapii Ośrodka Terapii Nerwic ( OTN)
  • W ramach zajęć szkolnych prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kółka zainteresowań dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka
  • W szkole realizowany jest język angielski i niemiecki
  • Uczeń może podczas pobytu w OTN przystąpić do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego-każdorazowo wymaga to ustaleń, ze szkołą macierzystą.
 3. Szkoła realizuje również zajęcia w ramach zespołów pozalekcyjnych w formie grup wychowawczych, których oferta pracy przedstawia się następująco: 
  • Pomoc w odrabianiu zadań lekcyjnych, niwelacja braków szkolnych,
  • Zajęcia artystyczne
   • plastyczne
   • techniczne
   • muzyczne
   • teatralne
   • taneczne
  • Elementy pedagogiki zabawy 
  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
   • - wycieczki rowerowe i spacery po okolicy,
   • - gry zespołowe o charakterze rekreacyjno-sportowym.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania oraz kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu w postaci gier i zabaw o charakterze konceptualnym i społecznym.
  • Szkoła zatrudnia kadrę pedagogiczną  posiadającą kwalifikacje w zakresie:
   • realizowanych w szkole podstawowej i gimnazjum przedmiotów,
   • pedagogiki leczniczej
   • terapii pedagogicznej
   • socjoterapii
   • oligofrenopedagogiki
   • metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej i rewalidacji
   • logopedii
   • gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapii