Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego została powołana w celu ochrony praw osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny. Pomoc w dochodzeniu praw tej osoby przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Zakres zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

 • wynikający z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., nr 111, poz. 535 z późn.zm.): 
  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;
 • wynikający z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006r., nr 16, poz. 126 z późn.zm.): 
  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opieką nad pacjentem oraz ocena zasadności skarg;
  2. zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.

Adrianna Hajdarowicz - Specjalista pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Kontakt z Rzecznikiem:
- telefonicznie 698-627-638
- e-mail: a.hajdarowicz@rpp.gov.pl
- istnieje także możliwość osobistego spotkania z Rzecznikiem, w związku z czym Pacjenci proszeni są o przekazanie takiej potrzeby drogą telefoniczną, mailową bezpośrednio do Rzecznika
- potrzebę spotkania z Rzecznikiem można także zgłaszać do personelu medycznego oddziału

Adres do korespondencji:
43-187 Orzesze
ul. Mikołowska 208
z dopiskiem Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
e-mail: sekretariat@rpp.gov.pl 
www.rpp.gov.pl 

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.